Hiemside

 

De Jongfryske Mienskip (JFM) is oprjochte op 20 novimber 1915 troch Douwe Kalma. De feriening set him yn foar de lykberjochting fan it Fryske folk. De Jongfryske Mienskip is as feriening finansjeel selsstannich en dus net ôfhinklik fan subsydzjes. Op it stuit hat de feriening sa’n 70 leden.