In moai lyts súkses

 It is eins suver wat nuver; jin eamelje in kear en de wrâld om jo hinne komt blykber yn beweging. Neidat Maria Del Grosso in treflik stik skreaun hie oer it ûntbrekken fan in Frysktalige donorstruier, gie it baltsje wol hiel gau rôljen. Deputearre Poepjes hat de Frysktalige donorstruier yn in wike tiid klear krigen.

Der is skynber in strieminne taalhâlding by it Ryk (en har útfieringsorganisaasjes). Tsjûgjend de ûnwil fan de meiwurkers en al hielendal it oergryslike denegrearendje antwurd fan de plakferfangend direkteur Schayik: “Friezen moatte net kremearje oer harren taaltsje, hja binne ommers ek ‘Hollanners’; tsjek dyn nasjonaliteit mar efkes”. Dêr sil hy op weromkomme moatte, wy wachtsje op dit stuit noch op in formele ekskúsbrief.

Myn ynstek is altyd west dat ik dy struier yn it Frysk hawwe wol. Wêrom? Om’t it ek yn 7 oare, lânsfrjemde talen beskikber is! Hja binne it Frysk gewoanwei fergetten, sa sleau wurdt der mei omgien. Dus dit wie in sterke saak, dat seach Poepjes fansels ek en dêrtroch is it al mei al yn in wike tiid beslike. Ik ha dus net op in Frysktalich registearformulier frege om’t my fuortdaliks al dúdlik makke waard dat dy “alleen in het Nederlands beschikbaar is gemaakt”.

Hawar, dit súkseske efkes fiere mar no wol trochpakke. It momintum is der neffens ús: it Frysk moat folle struktureler binnen de kommunikaasje fan de Ryksoerheid weromkomme. Yn Fryslân libje wy yn in meartalige sitewaasje wêryn de Rykstalen op basis fan lykweardigens neist inoar brûkt wurde kinne. Dat is alteast de teory. Yn de praktyk witte wy wol better. Dêryn moat it Ryk ek in rol spylje.

Dêrom: Op Friezen, Op! Meitsje reboelje, jou lûd, skilje it meldpunt, easkje Frysktalige kommunikaasje fanút de Ryksoerheid (oer bygelyks Koroana, rampebestriding, belestingstsjinst, 4/5 maaie as BoB).

Chris van Hes
Foarsitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *