In Nederlânske flagge yn ‘e Steateseal… in griis!!!

Albert fan Dyk fan it Foarum foar Demokrasy tsjinne mei de PVV en 50Plus yn jannewaris in
foarstel by Provinsjale Steaten yn om de Nederlânske trijekleur yn ‘e Steatenseal te krijen.
Hoe blyn kinne jo wêze foar wat er libbet yn ús Mienskip… bok, bok, bok!

It wie krekt de wike dêrfoar dat wy in gearkomste fan de JFM hiene op tongersdei 16 jannewaris en wy fuort en daliks besletten hawwe om yn aksje te kommen. Ferskate leden fan ús feriening wiene dûm, ek guon steateleden woene wol mei dwaan. Plan wie om de hiele Twibaksmerk yn Ljouwert, dêr’t it Provinsjehûs fêstige is, fol te hingjen mei sa’n 500 meter oan Fryske flaggen. De aksje waard útfierd op 21 jannewaris 2020. In dei foardat de stimming syn gerak krije soe. Wat moast der komme? It wie koart dei fansels. Ut it bestjoer wei joech Keimpe Mennosoan oan dat er wol foar Fryske flachjes soargje koe. Ik soe de karre mei klimmaterieel meinimme. Yn it tuskenlizzende wykein joegen Harmen Sytstra en Kees Otter oan dat se ek meidwaan woene. “Al is it mar foar de morrele stipe!”, seine de mannen.

Machtich no? Jelte Wolters en Geart Sjoerdsma hiene ûnderwylst de Omrop waarmmakke en dy soene der ek by wêze yn de foarm fan Willem Wâldpyk. It Foarum foar Demokrasy fielde de hite azem fan it Fryske ferset yn ’e nekke en paste it foarstel oan mei de Fryske en Nederlânske flagge. Dat noaske ús noch hieltyd net, dat wy setten troch.

De jûns fan de aksje kamen wy om njoggen oere hinne by elkoar yn ‘e Ierske Pub Paddy O’Ryan, oarekant it Provinsjehûs. Mei in kâld drankje derby woene wy de lêste tariedingen dwaan. Oarekant strjitte wie der noch hieltyd in protte te rêden. Minsken rûnen oates en toates yn en út. Healwei tsienen belune it in bytsje, mar pas om tsien oere hinne giene de lûken ticht. Doe kamen wy mei de hiele kliber yn aksje! Mei ljedders, flaggen, kabelbiners en duct-tape sochten wy ophingpunten foar de flaggen en flaggelinen. Gjin beam as lantearnpeal wie feilich en waard brûkt as ophingpunt. Wilkem Wâldpyk lei alles fêst foar ús neiteam. Sa ynienen kaam der in befeiligingsauto mei swaailjocht de Twibaksmerk opriden. “No binne jim it bokje”, sei Willem. It die bliken dat it ús Thobias wie dy’t by in befeiligingsbedriuw wurke en fan mem heard hie wêr’t wy mei dwaande wienen. Dat betearde noch goed… In healoere letter wie it raak en der kaam in plysjeauto oanriden. “Wêr binne jimme mei dwaande?” Jelte Wolters die se te witten dat hy yn it Provinsjehûs wurke en dat de fersiering foar twa fan syn kollega’s wie dy’t de oaredeis tafallich tagelyk harren jierdeis fiere soene. De mannen slikken it fuort as wie it Molkwarder koeke. It wie bêst wol in bulte wurk. Hans Aukesma fan De Harkema helle nuvere kaprioalen út om de flaggen de loft yn te krijen. Doe barde it… De rollûken fan it Provinsjehûs giene omheech en de befeiliging sette nei bûten.

Harmen Sytstra wifele gjin tel en sette fuort op de man ta. “No sjoch, dat is in ferrassing foar
Arno Brok.” Neidat Sytze fiif minuten mei de man ompraten hie, joech de befeiliger syn help oan.
Sa hiene wy allegear ús taak en stiene mei-inoar ree om op te kommen foar ús Fryske idealen. Op in paad nei Fryske Autonomy 2050 soe ’k sizze!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *