Oera linda boek – âlderdom fêststeld

Ferline hjerst presintearre Jan oan it bestjoer om it Oera Linda Boek nochris ûndersykje te litten. Wy fan de Jongfryske Mienskip fine de Fryske literatuer yn syn hiele hear en fear belangryk. Suver yn elk boek oer de Fryske literatuer wurdt it Oera Linda Boek neamd. En wat te tinken fan de Kanon fan de Fryske skiednis? Dêryn is it Oera Linda Boek ien fan de kanonfinsters! Gauris wurdt it boek in falsifikaasje neamd en dat soe ek kinne, mar der leit gjin bewiis foar en dêrom witte wy it net seker.

Wêrom nochris ûndersykje? Is dat noch net faak genôch dien? It koarte antwurd op dy fraach is “nee”, want mei de C14-metoade is der in nije ûndersyksmetoade dy’t noch net earder besocht is. Op it papier fan it Oera Linda Boek binne linen te sjen. Op midsiuwsk Arabysk papier binne ek fan sokke linen te sjen en krekt dy mooglikheid wie noch net ûndersocht. De nije C14-metoade soe soks wol fêststelle kinne. It ûndersyk soe dien wurde kinne oan de Ryksuniversiteit yn Grins… Mar ja, dan moatst noch wol in snipel fan it Oera Linda Boek yn hannen sjen te krijen…
Nei in bytsje hin-en-wer skriuwen mei Tresoar kaam der lang om let it ferlossende nijs dat wy wol in snipel krije koenen. Op 6 desimber waarden wy by Tresoar ferwachte, dêr’t wy in red carpet treatment krigen. Wy waarden waarm wolkom hiten en dêrnei mochten wy ús ûndersyksfoarstel nochris wiidweidich taljochtsje. De C14-metoade wie bekend en ek de reden foar it ûndersyksfoarstel fûnen de minsken fan Tresoar falide. Mei oare wurden, wy hienen in goed ûnderboud ferhaal en no ek nochris grien ljocht! It gie oan! Yn de kelder lei it Oare Linda Boek al op ús te wachtsjen. In grutte tafel mei derop plestik mofkes, in fergrutglês, in spesjaal mêske en in pinset. Foar Jan, Sander en my wie dit momint bysûnder genôch om gau eefkes in foto te meitsjen. Oer in pear minuten wie in lytse snipel fan it Oera Linda Boek yn ús besit! Der waard noch eefkes redendield oer de grutte fan it stik, de Ryksuniversiteit hie dochs in bepaalde hoemannichte papier nedich om ûndersykje te kinnen, mar doe’t dat dúdlik wie mochten wy yn in spesjaal bewarpûdsje de papiersnipel meinimme.

Op de efterbank fan Ljouwert nei Grins dy bysûndere papiersnipel. It wie him echt! In lyts stikje papier fan in topstik yn de Fryske literatuer. Hoewol’t ik skeptysk wie bekroep my dochs stadich de hope dat dit echt in hiel âld stik papier wêze soe! Hoe moai soe dat wêze?! Eê ju, in bytsje deidreame jout it libben kleur. Nei oankomst by de Ryksuniversiteit yn Grins wy de earstfolgjende halte it Sintrum foar Isotopenûndersyk, dêr’t se de C14-metoade brûke soenen foar ús papier. Om it ûndersyksresultaat net te beynfloedzjen, hawwe wy de namme fan it Oera Linda Boek net neamd.  Us waard te witten dien dat it ûndersyk sa likernôch in healjier duorje soe. It wie freed, wy winsken elkoar in goed wykein en fûstken ôf.

Op 5 juny foel der in brief op ’e matte fan de Ryksuniversiteit yn Grins. It papier waard net as midsiuwsk datearre. Op basis fan de mjitting waard it organyske materiaal datearre yn it tiidrek 1669-1945. Stikem hienen wy dochs wol in bytsje op in oar resultaat hope. Dan hienen wy no in hiele oare primeur. Miskien liket in stikje mystyk om it Oera Linda Boek hinne no ferdwûn. Dêr wolle wy as Jongfryske Mienskip fansels net skuldich oan wêze! Foar de minsken dy’t noch echt oan de echtheid fan it Oera Linda Boek leauwe wolle, it boek kin noch altyd in kopy wêze fan in âlder orizjineel… Hoewol’t in falsifikaasje hiel oannimlik liket, ek dêrfoar leit noch gjin bewiis. It Oera Linda Boek bliuwt dêrmei in stopstik yn de Fryske literatuer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *