Stypje ús/Aktyf wurde

Hoe kinst ús stypje?

Hjirûnder steane in oantal mooglikheden om ús te stypjen of aktyf te wurden:

 • Wurd lid fan ús
 • Foar 3,50 euro yn ‘e moanne bisto lid fan de JFM! Dêrmei;
  • krijsto 4 kear yn ’t jier Nij Frisia tastjoerd
  • stipesto ús wurk (sjoch ek by ‘Feriening, fisy & missy’)
  • wurdsto útnûge foar in ferskaat oan sosjale aktiviteiten

  Lidmaatskipsbrief Delhelje

  Do wolst lid wurde fan de Jongfryske Mienskip? Dat kin! Us Lidmaatskipsbrief kinsto hjir delhelje. Nei it ynfoljen en ûndertekenjen kinsto it lidmaatskipsbrief stjoere nei ús e-mailadres jongfryskemienskip@gmail.com. As jo it lidmaatskipsbrief oer de post stjoere wolle, kinne jo ús op it niisneamde adres freegje nei in postadres.

  Mitglied werden

  Der Verein Jongfryske Mienskip hat sich zum Ziel gesetzt, die Gleichberechtigung des friesischen Volkes. Daher setzen wir uns ein für:

  • die friesische Sprache un Identität
  • mehr interfriesische Zusammenarbeit und Zusammenhalt
  • publizieren wir viermal im Jahr die Zeitschrift Nij Frisia

  Der Mitgliedsbeitrag im Verein Jongfryske Mienskip beträgt 3,50 Euro im Monat und wird von Ihrem Konto per SEPA-Lastschrift eingezogen.

  Als Mitglied;

  • erhalten Sie vier Mal im Jahr die Zeitschrift Nij Frisia in Ihren Briefkasten
  • unterstützen Sie unsere Arbeit, und die Arbeit anderer friesisch-engagierten Menschen
  • können Sie an Aktivitäten der Jongfryske Mienskip teilnehmen

  Beitrittserklärung zum Download

   

  Die Beitrittserklärung öffnet sich im PDF-Format. Bitte ausdrucken, ausfüllen und eingescand an uns senden per E-Mail.

  Wenn Sie weitere Fragen zur Mitgliedschaft im Verein Jongfryske Mienskip haben, schreiben Sie uns eine E-Mail: jongfryskemienskip@gmail.com
  Wir freuen uns auf Sie!

  Word lid

  De vereniging Jongfryske Mienskip zet zich in voor de emancipatie van het Friese volk. De vereniging zet zich daarom in voor:

  • de Friese taal en identiteit
  • meer inter-Friese samenwerking en uitwisselingen
  • publiceren wij vier keer per jaar het tijdschrift Nij Frisia

  Het ledengeld van de vereniging Jongfryske Mienskip bedraagt 3,50 euro per maand. Dit bedrag wordt automatisch geïncasseerd.

  Als lid;

  • ontvangt u vier keer per jaar het tijdschrift Nij Frisia
  • ondersteunt u ons werk en het werk van andere Fries geëngageerde mensen
  • kunt u aan activiteiten van de Jongfryske Mienskip deelnemen

  Lidmaatschipsformulier Downloaden

  Het lidmaatschapsformulier wordt geopend als pdf-bestand. Gaarne uitprinten, invullen en ingescand terugmailen.

  Als u nog vragen over het lidmaatschap van de vereniging Jongfryske Mienskip heeft, schrijf ons alstublieft op: jongfryskemienskip@gmail.com
  Wij hopen u als lid te mogen begroeten!

 

Stipje Us!

 • Wurd neist dyn lidmaatskip ek aktyf lid en nim plak yn it bestjoer, de redaksje fan Nij Frisia of organisearje in aktiviteit foar ien fan ús groepen (sjoch groepen), it is ek mooglik om in nije groep op te setten dy’t it wurk fan de Jongfryske Mienskip stipet.
 • Doch de ferklearring fan ôfstân en nim moreel ôfstân fan dyn Nederlânske nasjonaliteit (sjoch ek skoalmateriaal).
 • Donearje jild (sjoch Jens Emil Mungard-Fûns hjirûnder)
 • Meitsje in dossier/ferslach/wurkstik of presintaasje oer de Jongfryske Mienskip (sjoch ek skoalmateriaal) en meitsje ús bekend.

Dêrneist binne der tal fan oare mooglikheden om it wurk fan de Jongfryske Mienskip te stypjen. Skriuw ús op jongfryskemienskip@gmail.com.

Jens Emil Mungard-fûns

Fine jo ek dat de rjochten fan de Friezen de muoite wurdich binne en hawwe jo dêr in finansjele bydrage foar oer? Sykje jo in organisaasje dy’t him bekroadet om de juridyske rjochten fan de Friezen? Dan kinne jim gebrûk meitsje fan ús Jens Emil Mungard-fûns (JEM-fûns).

Wy hawwe in rekken iepene om stipers en oaren gelegenheid te jaan om ús mei lytsere of gruttere bydragen te stypjen. Sok jild wurdt allinnich mar bestege oan juridyske saken oangeande de Fryske taal & identiteit.

Us bankrekkennûmer is:
NL92 INGB 0001 0695 35
Op namme fan:
Jongfryske Mienskip
Graach mei de omskriuwing:
Skinking JEM-fûns

Tige tank foar jo finansjele stipe foar de Fryske taal & identiteit.

Libbensrin Jens Emil Mungard

Jens Emil Mungard waard berne op 9 febrewaris 1885 yn Keitum op Sal (Sylt). Hy wie in soan fan taalwittenskipper Nann Peter Mungard. Mei sa’n heit wie it gjin wûnder dat er op jonge leeftyd al dwaande wie mei taal en literatuer. Syn heit sette him bot yn foar it Frysk en ûnderhold kontakten mei Westlauwerske Friezen lykas Piter Sipma. Jens Emil Mungard begûn al jong dichtwurken te skriuwen yn de Noardfryske fariant fan it eilân Sal.

Syn dichtwurk publisearre er ûnder oaren yn de krante. Neist de omfangrike samling proaza hat er ek noch seis teaterstikken skreaun. Neist syn literêre ambysjes buorke er op de pleats dy’t er fan syn heit oernommen hie. Yn 1921 waard de pleats troch brân ferneatige. Mungard besiket nochris foar himsels te begjinnen, mar sûnder súkses. Yn 1932 skiede er fan syn frou Anna Mungard.

Nei’t de nazis yn 1933 de macht yn Dútslân gripe, sjocht Mungard yn ’t earstoan noch kânsen foar it Noardfrysk. Al rillegau dêrnei wurdt it him dúdlik dat de nije machthawwers dochs gjin goede bedoelingen hawwe en hy begjint him yn 1934 foar it earst tsjin de Dútsers te fersetten. Yn syn dichtwurken makket er de nazis bespotlik. It wurde swiere jierren foar Mungard.

Jens Emil Mungard komt faker yn kontakt mei de polysje en wurdt om syn Fryske uteringen opsletten. Foaral syn kontakten mei de Westerlauwerske Friezen binne de nazis in stikel yn ‘e foet. Yn it Schutshaftbefehl fan 1936 stiet: “Ihr bisheriges Verhalten rechtfertigt den dringenden Verdacht, daß Sie auch weiterhin im Ausland das Ansehen des Deutschen Reiches schwer schädigen.” (“Jo gedrach oant no ta rjochtfeardiget de fertinking dat jo net ophâlde sille it oansjen fan it Dútske Ryk yn it bûtenlân slim te skansearjen.”) Yn 1938 krijt Mungard in skriuwferbod.

De Gestapo hâldt it skriuwferbod fan Mungard yn ‘e gaten. As bliken docht dat hy him dêr net oan hâldt, wurdt hy ein 1938 fannijs oppakt en nei Konsintraasjekamp Sachsenhausen brocht. Nei 377 dagen yn it konsintraasjekamp stjert Mungard troch de strieminne omstannichheden yn it kamp.

Inkelde útspraken fan Jens Emil Mungard:

 • “De Fryske kultuer stiet op himsels en hat neat mei de Dútske kultuer te krijen.”
 • “Ik wol foar Fryslân en it Frysk itselde as wat de Dútsers foar harsels wolle, krekt as de minsken yn Tsjechje, Poalen, Denemark ensafh.”
 • As reaksje op it skriuwferbod fan 1938: “As se dat wolle, moatte se my de fingers ôfkapje.”

Yn Konsintraasjekamp Sachsenhausen is in tinkstien foar Jens Emil Mungard oprjochte.