Webferwizings

Under webferwizings fynsto in oersicht fan befreone organisaasjes en dokuminten. De dokuminten binne sawol fan de Jongfryske Mienskip as fan oare organisaasjes of oerheden. De measte dokuminten binne yn PDF-formaat. Wy wolle graach ynformaasje jaan en de (ynter-)Fryske saak tagonklik meitsje foar elkenien. As der webferwizings of dokuminten misse, dan hearre wy dat graach.

Befreone organisaasjes

Hjir fynsto in list mei webferwizings nei befreone organisaasjes en organisaasjes dêr’t wy de doelen fan ûnderskriuwe.

Ried fan de Fryske Beweging
Wikipedia oer de Jongfryske Mienskip
Ynterfryske Rie
Groep fan Auwerk
Feriene Frysk Underwiis

Dokuminten JFM

Hjirûnder fine jo in list mei ferskate dokuminten fan de Jongfryske Mienskip.

Lidmaatskipsformulier – Frysk
Lidmaatskipsformulier – Deutsch
Hânlieding oanfreegjen Fryske nasjonaliteit
Wetlike status Fryske folk & Fryske taal

Ynterfryske dokuminten

Definition Siedlungsgebietes Ost-Friesland Endfassung Basisdokumint (yn it Dútsk) dêr’t de krekte grinzen fan East-Fryslân yn beskreaun wurde troch dr. Hajo van Lengen (2011).

Friisk-Gesäts Taalwet foar it Noardfrysk (yn it Noardfrysk en Dútsk).
It Frysk Manifest 1955 fan de Ynterfryske Rie (28-08-1955).
Ynterfryske Ferklearring 2006 fan de Ynterfryske Rie (05-05-2006).

Europeeske ferdraggen en hânfêsten

Ramtferdrach foar de Beskerming fan Nasjonale Minderheden
European Charter for Regional or Minority Languages Europeesk Hânfêst foar Regionale talen of talen fan minderheden (Ingelske ferzje).
FUEN Hânfêst fan de autochtoane nasjonale minderheden yn Europa Hânfêst fan de FUEN oangeande autochtoane nasjonale minderheden yn Europa.

Oare eksterne dokuminten

Rapport fan de Mingde Kommisje Desintralisaasjefoarstellen provinsjes (tekst yn it Nederlânsk).
Manifest 1991 RfdFB
Kanon Fryske skiednis konsepttekst foar in kanon fan de Fryske skiednis.
Folder fragen oer Fryske plaknammen
Inisjatyfútstel en beslút_foech Frysk provinsje_2006inisjatyfútstel en beslút fan Provinsjale Steaten (13-10-2006) foar in brief oan de ynformateur en formateur fan it nije kabinet oer mear foech foar de provinsje en it neikommen fan ryksferplichtings.